Algemene Voorwaarden Focus Sportpsychologie

Artikel 1 Definities

 1. Focus Sportpsychologie: de gebruiker van de onderhavige voorwaarde en alle aan Focus Sportpsychologie op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties.
 2. Cliënt: de wederpartij van Focus Sportpsychologie die een product of dienst afneemt. Indien cliënt minderjarig is verstaan wij onder “cliënt” zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Focus Sportpsychologie als opdrachtnemer optreedt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Focus Sportpsychologie uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Artikel 3 Individuele Trajecten

 1. Focus Sportpsychologie biedt de cliënt een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van een half uur.
 2. Na het plaatsvinden van het kennismakingsgesprek stelt Focus Sportpsychologie een begeleidingsplan en begeleidingsovereenkomst op voor het traject. De cliënt dient dit document voor akkoord te tekenen.
 3. Cliënt heeft de mogelijkheid om voor verschillende opties te kiezen zijnde;
  1. Focus Mentale Training - Het volgen van losse mentale trainingen à 89 euro per training (incl. BTW).
  2. Focus Trainingspakket – Pakket van 7 mentale trainingen à 599 euro (incl. BTW).
  3. Focus abonnement half jaar – Gemiddeld 2x per maand een training gedurende een half jaar à 159 euro per maand (incl. BTW).
  4. Focus abonnement jaar – Gemiddeld 2x per maand een training gedurende een jaar à 149 euro per maand (incl. BTW).
 4. Een training duurt standaard 60 minuten.
 5. Afspraken of sessies dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij cliënt.
 6. Wanneer cliënt te laat op een afspraak verschijnt, is de tijd die hiermee gemoeid is voor rekening van de cliënt.
 7. In het geval dat de cliënt kiest voor een trainingspakket zal de factuur voor het gehele traject in rekening worden gebracht na het tekenen van de begeleidingsovereenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 8. In het geval dat de cliënt kiest voor losse mentale trainingen zal aan het eind van iedere maand het aantal afgenomen sessies van die maand in rekening worden gebracht. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Losse mentale trainingen zijn alleen bedoeld voor cliënten die al eerder coaching van Focus Sportpsychologie gehad hebben.
 9. In het geval dat de cliënt kiest voor een abonnementsvorm wordt gedurende het abonnement iedere maand een factuur gestuurd met daarop de kosten voor het abonnement. Deze facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald.
 10. Wanneer er om andere redenen extra kosten zijn verbonden aan het traject, zoals reiskosten, zijn deze voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 4 Trajecten voor groepen & teams

 1. Cliënt heeft de mogelijkheid om voor verschillende opties te kiezen zijnde;
  1. Focus Workshop – Een losse workshop van een dagdeel of aantal uur.
  2. Focus Trainingspakket voor teams– Pakket van 7 mentale trainingen/workshops.
  3. Focus abonnement voor teams half jaar – Gemiddeld 2x per maand een training/workshop gedurende een half jaar.
  4. Focus abonnement jaar – Gemiddeld 2x per maand een training/workshop gedurende een jaar.
 2. De duur, het onderwerp, de kosten, de hoeveelheid deelnemers en eventuele andere randvoorwaarden aan de workshop, het trainingspakket of abonnement worden van tevoren nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd.
 3. Indien blijkt dat er in werkelijkheid minder deelnemers hebben deelgenomen aan de workshop of cursus dan van tevoren is afgesproken, blijft de afgesproken prijs voor het van tevoren aantal aangegeven deelnemers gelden.
 4. Indien blijkt dat er in werkelijkheid meer deelnemers hebben deelgenomen aan de workshop of cursus dan van tevoren is afgesproken, wordt er in overleg een meerprijs bepaald.
 5. In overleg wordt besloten welke materialen door wie beschikbaar worden gesteld.
 6. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 5 Online aanbod

Voor de MARATHON PREP en 2K PREP zijn aparte algemene voorwaarden geldig. Deze zijn onderaan dit document terug te vinden.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Focus Sportpsychologie behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een traject verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 2. Van iedere cliënt wordt een cliëntendossier opgebouwd. In dit dossier zijn onder andere opgenomen; contactgegevens, alle voor begeleiding noodzakelijke persoonlijke gegevens en aantekeningen over het procesverloop. Geen van deze informatie zal zonder schriftelijke toestemming van de cliënt bekend worden gemaakt aan derden. Deze cliëntendossiers worden online opgeslagen via het bedrijf “SecureSafe”, dat gebruik maakt van encryptie methoden, triple redundant data storage en gebruikers authenticatie en zich dient te houden aan de AVG.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Focus Sportpsychologie kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor geleverde (sport)prestaties en/of de fysieke -of mentale gezondheid van cliënten.

 

Artikel 7 Klachten regelement

 1. Focus Sportpsychologie dient zich te houden aan de gedragscode van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).
 2. Indien Focus Sportpsychologie in strijd handelt met de VSPN-Gedragscode kan de cliënt volgens de klachtenprocedure van de VSPN een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MARATHON PREP

 

Artikel 1. Definities

 1. Sportdiëtist Dirk Verbraak: de gebruiker van de onderhavige voorwaarde en alle aan Sportdiëtist Dirk Verbraak op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 2. Focus Sportpsychologie: de gebruiker van de onderhavige voorwaarde en alle aan Focus Sportpsychologie op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 3. Deelnemer: de wederpartij van Focus Sportpsychologie en/of Sportdiëtist Dirk Verbraak, die het product (de MARATHON PREP) afneemt. Indien deelnemer minderjarig is verstaan wij onder “deelnemer” zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die van toepassing zijn op de online cursus de MARATHON PREP.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 4. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Artikel 3. Online cursus MARATHON PREP

 1. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak geven de deelnemer een half jaar toegang tot het online cursusmateriaal vanaf een vastgestelde startdatum.
 2. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak bieden de deelnemer in dit half jaar minimaal vijf keer de mogelijkheid om deel te nemen aan een online live sessie. Indien de deelnemer niet in staat is deze live sessies bij te wonen, is dit zijn eigen verantwoordelijkheid. 
 3. De deelnemer betaalt voorafgaand aan de startdatum van het traject. Op het moment dat de deelnemer zijn gegevens via de website heeft aangeleverd ter aanmelding van het traject, bestaat er een betalingsverplichting voor de deelnemer.
 4. Het is voor de deelnemer verboden om door Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak verstrekte adviezen, voorlichting en content te  reproduceren, door te sturen, publiceren of te delen met derden zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak. Indien de deelnemer dit verbod overtreed, zal een boete van 1000 euro per overtreding worden opgelegd.
 5. De door Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak verstrekte adviezen, content en voorlichting, is nooit persoonsgericht. De MARATHON PREP vervangt nadrukkelijk geen persoonlijke of individuele adviezen of begeleiding. Garantie op het gewenste resultaat kan nooit gegeven worden. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak hebben een inspanningsverplichting t.a.v. van de deelnemer en het bereiken van de doelen van het traject, geen resultaatverplichting. Het is de deelnemer duidelijk dat het in het traject om algemene adviezen, content en voorlichting gaat, waarbij Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak niet aansprakelijk zijn voor schade of letsel, voortkomend uit de gegeven adviezen, content of voorlichting, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak. 
 6. Alle acties die de deelnemer onderneemt tijdens en na het volgen van de cursus zijn de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. 
 7. De deelnemer is zich ervan bewust dat restitutie van deelname (gelden) nooit mogelijk is.
 8. De deelnemer is zich ervan bewust dat vergoeding vanuit de (zorg)verzekering niet mogelijk is. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zullen hierbij dan ook geen bemiddelende rol aannemen.

 

Artikel 4. Gedragsregels deelnemer

 1. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen persoonlijke informatie en/of beeldmateriaal van andere deelnemers deelt met derden. 
 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen inhoudelijk advies geeft aan andere deelnemers en de expertise van de cursusgevers respecteert. 
 3. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen negatieve uitlatingen over of naar anderen doet.
 4. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen reclame maakt voor een eigen product of bedrijf. 
 5. Indien bovenstaande gedragsregels overtreden worden, behouden Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zich het recht om eventuele reacties te verwijderen en de toegang van de deelnemer tot live sessies, de cursus, toekomstige cursussen en eventuele andere activiteiten die georganiseerd worden binnen of rondom de cursus te ontzeggen. 

 

Artikel 5. Overmacht

In de nakoming van de overeenkomst kunnen Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak beroep doen op overmacht in het geval van ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen zoals ontoegankelijkheid van het platform waarop de cursus wordt aangeboden. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zijn in geval van overmacht niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 

 

Artikel 6. Auteursrecht

 1. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zijn de rechthebbenden van alle materialen in de cursus en geven een licentie aan de deelnemers van de cursus om de materialen gedurende de duur van de cursus te gebruiken.
 2. De deelnemer mag zich laten inspireren door de informatie uit de cursus, maar de informatie mag niet één op één gekopieerd of overgenomen worden. 
 3. Informatie verkregen via de cursus mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, niet voor zakelijke doeleinden. 
 4. De invulformulieren en schriftelijke informatie uit de cursus mogen worden opgeslagen voor privégebruik, maar mogen niet verder worden verspreid of aan derden doorgegeven worden. 
 5. Het is de deelnemer niet toegestaan de inhoud en video’s van de cursus op te slaan voor eigen gebruik of om deze verder verspreiden of te delen met derden. 
 6. De informatie uit de cursus mag niet worden gebruikt om er zelf een cursus van te maken. 
 7. Inhoud of informatie uit de cursus mag niet één op één gedeeld worden op social media of andere kanalen.
 8. Deelnemers mogen geen inhoud of  informatie uit de cursus delen buiten de cursus. 
 9. Indien een deelnemer zich niet aan bovenstaande houdt, kunnen Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak de deelnemer een boete opleggen van 1000 euro per overtreding en toegang tot de cursus ontzeggen. 
 10. Tot 12 maanden na de beëindiging van de cursus is het de deelnemer verboden om een soortgelijke cursus te maken. 
 11. In het geval dat Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak constateren dat een deelnemer de cursus heeft gekopieerd, zal het aan de deelnemer zijn om te bewijzen dat dit niet zo is. 

 

Artikel 7. Bonussen en extra’s

 1. Bonussen en extra’s die aan de cursus zijn toegevoegd vertegenwoordigen geen eigen waarde. 
 2. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor extra’s of bonussen van anderen/derden, of voor de gevolgen van het volgen hiervan. 

 

Artikel 8. Beëindiging cursus

Een half jaar na de startdatum van de cursus wordt de toegang tot de cursus stopgezet. 

 

Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak behandelen alle informatie over individuele deelnemers die zij ten behoeve van de uitvoering van een traject verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt zonder toestemming van de deelnemer.
 2. De deelnemer heeft de plicht om alle inhoud en informatie uit de cursus geheim te houden en niet onder derden te verspreiden. 
 3. Wanneer de deelnemer zich niet houdt aan deze geheimhoudingsplicht moet deze een boete betalen 1000 euro per overtreding en een aanvullende schadevergoeding voor de geleden schade. 

 

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Focus Sportpsychologie en Sportdietist Dirk Verbraak kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor geleverde (sport)prestaties en/of de fysieke -of mentale gezondheid van deelnemers. 
 2. Focus Sportpsychologie en Sportdiëtist Dirk Verbraak zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor extra’s of bonussen van anderen/derden, of voor de gevolgen van het volgen hiervan. 

 

Artikel 11. Klachten reglement 

 1. Met eventuele klachten kunt u zich binnen twee weken na de start van het traject wenden tot info@sportdietist-dirkverbraak.nl. 
 2. Focus Sportpsychologie dient zich te houden aan de gedragscode van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN). Indien Focus Sportpsychologie in strijd handelt met de VSPN-Gedragscode kan de deelnemer volgens de klachtenprocedure van de VSPN een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN. 
 3. Sportdiëtist Dirk Verbraak is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Indien u klachten heeft kunt u deze indienen bij het Klachtenloket Paramedici. 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2K PREP

 

Artikel 1. Definities

 1. Focus Sportpsychologie: de gebruiker van de onderhavige voorwaarde en alle aan Focus Sportpsychologie op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 2. Deelnemer: de wederpartij van Focus Sportpsychologie die het product (de 2K PREP) afneemt. Indien deelnemer minderjarig is verstaan wij onder “deelnemer” zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die van toepassing zijn op de online cursus de 2K PREP.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Focus Sportpsychologie uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 4. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Artikel 3. Online cursus MARATHON PREP

 1. Focus Sportpsychologie geeft de deelnemer 3 maanden toegang tot het online cursusmateriaal vanaf de dag dat de deelnemer de gegevens voor de toegang tot de cursus toegestuurd heeft gekregen.
 2. De deelnemer betaalt voorafgaand aan de start van het traject. Op het moment dat de deelnemer zijn gegevens via de website heeft aangeleverd ter aanmelding van het traject, bestaat er een betalingsverplichting voor de deelnemer.
 3. Het is voor de deelnemer verboden om door Focus Sportpsychologie verstrekte adviezen, voorlichting en content te  reproduceren, door te sturen, publiceren of te delen met derden zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Focus Sportpsychologie. Indien de deelnemer dit verbod overtreed, zal een boete van 1000 euro per overtreding worden opgelegd.
 4. De door Focus Sportpsychologie verstrekte adviezen, content en voorlichting, is nooit persoonsgericht. De2K PREP vervangt nadrukkelijk geen persoonlijke of individuele adviezen of begeleiding. Garantie op het gewenste resultaat kan nooit gegeven worden. Focus Sportpsychologie heeft een inspanningsverplichting t.a.v. van de deelnemer en het bereiken van de doelen van het traject, geen resultaatverplichting. Het is de deelnemer duidelijk dat het in het traject om algemene adviezen, content en voorlichting gaat, waarbij Focus Sportpsychologie niet aansprakelijk is voor schade of letsel, voortkomend uit de gegeven adviezen, content of voorlichting, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van Focus Sportpsychologie.
 5. Alle acties die de deelnemer onderneemt tijdens en na het volgen van de cursus zijn de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. 
 6. De deelnemer is zich ervan bewust dat restitutie van deelname (gelden) nooit mogelijk is.
 7. De deelnemer is zich ervan bewust dat vergoeding vanuit de (zorg)verzekering niet mogelijk is. Focus Sportpsychologie zal hierbij dan ook geen bemiddelende rol aannemen.

 

Artikel 4. Gedragsregels deelnemer

 1. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen persoonlijke informatie en/of beeldmateriaal van andere deelnemers deelt met derden. 
 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen inhoudelijk advies geeft aan andere deelnemers en de expertise van de cursusgevers respecteert. 
 3. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen negatieve uitlatingen over of naar anderen doet.
 4. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen reclame maakt voor een eigen product of bedrijf. 
 5. Indien bovenstaande gedragsregels overtreden worden, behoudt Focus Sportpsychologie zich het recht om eventuele reacties te verwijderen en de toegang van de deelnemer tot eventuele live sessies, de cursus, toekomstige cursussen en eventuele andere activiteiten die georganiseerd worden binnen of rondom de cursus te ontzeggen. 

 

Artikel 5. Overmacht

In de nakoming van de overeenkomst kan Focus Sportpsychologie beroep doen op overmacht in het geval van ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen zoals ontoegankelijkheid van het platform waarop de cursus wordt aangeboden. Focus Sportpsychologie is in geval van overmacht niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 

 

Artikel 6. Auteursrecht

 1. Focus Sportpsychologie is de rechthebbende van alle materialen in de cursus en geven een licentie aan de deelnemers van de cursus om de materialen gedurende de duur van de cursus te gebruiken.
 2. De deelnemer mag zich laten inspireren door de informatie uit de cursus, maar de informatie mag niet één op één gekopieerd of overgenomen worden. 
 3. Informatie verkregen via de cursus mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, niet voor zakelijke doeleinden. 
 4. De invulformulieren en schriftelijke informatie uit de cursus mogen worden opgeslagen voor privégebruik, maar mogen niet verder worden verspreid of aan derden doorgegeven worden. 
 5. Het is de deelnemer niet toegestaan de inhoud en video’s van de cursus op te slaan voor eigen gebruik of om deze verder verspreiden of te delen met derden. 
 6. De informatie uit de cursus mag niet worden gebruikt om er zelf een cursus van te maken. 
 7. Inhoud of informatie uit de cursus mag niet één op één gedeeld worden op social media of andere kanalen.
 8. Deelnemers mogen geen inhoud of  informatie uit de cursus delen buiten de cursus. 
 9. Indien een deelnemer zich niet aan bovenstaande houdt, kan Focus Sportpsychologie de deelnemer een boete opleggen van 1000 euro per overtreding en toegang tot de cursus ontzeggen. 
 10. Tot 12 maanden na de beëindiging van de cursus is het de deelnemer verboden om een soortgelijke cursus te maken. 
 11. In het geval dat Focus Sportpsychologie constateert dat een deelnemer de cursus heeft gekopieerd, zal het aan de deelnemer zijn om te bewijzen dat dit niet zo is. 

 

 

Artikel 7. Bonussen en extra’s

 1. Bonussen en extra’s die aan de cursus zijn toegevoegd vertegenwoordigen geen eigen waarde. 
 2. Focus Sportpsychologie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor extra’s of bonussen van anderen/derden, of voor de gevolgen van het volgen hiervan. 

 

Artikel 8. Beëindiging cursus

Drie maanden na de startdatum van de cursus wordt de toegang tot de cursus stopgezet. 

 

Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Focus Sportpsychologie behandelt alle informatie over individuele deelnemers die zij ten behoeve van de uitvoering van een traject verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt zonder toestemming van de deelnemer.
 2. De deelnemer heeft de plicht om alle inhoud en informatie uit de cursus geheim te houden en niet onder derden te verspreiden. 
 3. Wanneer de deelnemer zich niet houdt aan deze geheimhoudingsplicht moet deze een boete betalen 1000 euro per overtreding en een aanvullende schadevergoeding voor de geleden schade. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Focus Sportpsychologie kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor geleverde (sport)prestaties en/of de fysieke -of mentale gezondheid van deelnemers. 
 2. Focus Sportpsychologie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor extra’s of bonussen van anderen/derden, of voor de gevolgen van het volgen hiervan. 

 

Artikel 11. Klachten reglement 

 1. Met eventuele klachten kunt u zich binnen twee weken na de start van het traject wenden tot info@focussportpsychologie.nl
 2. Focus Sportpsychologie dient zich te houden aan de gedragscode van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN). Indien Focus Sportpsychologie in strijd handelt met de VSPN-Gedragscode kan de deelnemer volgens de klachtenprocedure van de VSPN een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN. 

 

 


Privacyverklaring Focus Sportpsychologie

Hieronder wordt omschreven hoe er zal worden omgegaan met de persoonlijke gegevens die verstrekt zijn aan Focus Sportpsychologie, te vinden onder KvK nummer 85028703 te Eindhoven. Wij hechten belang aan bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Focus Sportpsychologie omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Focus Sportpsychologie de persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) Cliënten en opdrachtgevers van Focus Sportpsychologie.
 2. Bezoekers van focussportpsychologie.nl.
 3. Deelnemers aan bijeenkomsten, workshops of (online) cursussen van Focus Sportpsychologie
 4. Alle overige personen die met Focus Sportpsychologie contact opnemen of waarvan Focus Sportpsychologie persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens
  Focus Sportpsychologie verwerkt gegevens die:
  1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bijeenkomst), schriftelijk, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
  2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
  3. Tijdens een bezoek van betrokkene aan de website van Focus Sportpsychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website, en op welke onderdelen daarvan de bezoeker klikt.
  4. Gebruikt worden tijdens sessies of bijeenkomsten met betrekking tot de behandeling, zoals eventueel video opnames, besproken informatie, etc.

 

 1. Doeleinden verwerking
  Focus Sportpsychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Het opstellen van de behandelovereenkomst/offerte, het uitvoeren van een begeleidingsplan of een bijeenkomst en de facturering van de verrichte werkzaamheden.
  2. Het onderhouden van contact indien de betrokkene hier toestemming voor gegeven heeft.
  3. Het mogelijk maken van deelname aan een online cursus.
  4. Het verbeteren van de website focussportpsychologie.nl.
  5. Het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website focussportpsychologie.nl, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

 

 1. Rechtsgrond
  Focus Sportpsychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
  2. Uitvoering van – of met het oog op- het sluiten van een (behandel)overeenkomst of begeleidingsplan.
  3. Een wettelijke verplichting.

 

 1. Verwerkers

Focus Sportpsychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens de instructies van Focus Sportpsychologie persoonsgegevens verwerken. Focus Sportpsychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Focus Sportpsychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. In het geval van deelname aan de MARATHON PREP, worden de persoonsgegevens gedeeld met Sportdiëtist Dirk Verbraak teneinde het mogelijk te maken aan de cursus deel te nemen. Focus Sportpsychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de EER
  Focus Sportpsychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Focus Sportpsychologie er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het desbetreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborging in de zin van de AVG.

 

 1. Bewaren van gegevens.
  Focus Sportpsychologie bewaart persoonsgegevens in het kader van een eventuele herstart van behandeling in de toekomst. Persoonsgegevens en gegevens over de het verloop van de behandeling worden online opgeslagen via het bedrijf “SecureSafe” dat gebruik maakt van encryptie methoden, triple redundant data storage en gebruikers authenticatie en zich dient te houden aan de AVG.

 

 1. Wijzigingen privacyverklaring
  Focus Sportpsychologie kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Focus Sportpsychologie gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten.
  Betrokkenen hebben het recht om Focus Sportpsychologie te verzoeken eigen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Focus Sportpsychologie via info@focussportpsychologie.nl. Daarnaast kunt u ook eventuele vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens naar dit adres sturen. Wij trachten ernaar eventuele klachten naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).